Monitoring

Klauzula informacyjna dla monitoringu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe w ramach monitoringu firmowego jest Przedsiębiorstwo Chemistik M. Gadaj, B. Draczyński S.J. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Matejki 33a. Z Administratorem można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: chemistik@chemistik.eu Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  to jest prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 14 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.